Pobór wody i ścieki odprowadzane do gruntu

Na pobór wody i odprowadzenie ścieków do gruntu zakład posiada decyzję Nr OŚ – I – 6223 – 0/4/03 z dnia 29.04.2003 r. obowiązującą do 30.04.2013 r. W zakładzie znajduje się zakładowa mechaniczno – biologiczna  oczyszczalnia ścieków z osadnikiem 3 – komorowym, przepompownia ścieków i drenaż rozsączający, która funkcjonuje zgodnie z pozwoleniem. Poza tym w momencie kiedy zachodzi konieczność wywozu szlamów usługa ta jest zlecana na wezwanie telefoniczne firmie – Wywóz nieczystości płynnych ze Sztumu. Raz w roku pobierane są ścieki do badania. Ostania próba była przebadana przez Laboratorium Przedsiębiorstwa „Nogat” w Malborku w dniu 04.10.2007 r.

Pobór wody odbywa się z ujęcia własnego na podstawie pozwolenia. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest badana systematycznie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku.